Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 61 
Item
Prodáno

Josef Šíma (1891–1971)

Krajina

komb. tech. (akvarel, tuš) na papíře
1932
signováno
52 × 67 cm
Odhad: 400 000 Kč - 800 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
800 000 Kč

Lyrická, koloristicky a kompozičně naprosto nezaměnitelná autorova abstrakce pochází z výtečného výtvarného období, které se vyznačovalo nejen tvůrčím vzepětím aktivit skupiny Le Grand Jeu, jíž byl Šíma členem, ale i dobou, ve které vytvořil celou řadu kreseb a obrazů, v nichž na základě hlubokého smyslového prožitku dospěl ke znázornění přírody, již transformoval do jakési nehmotné snové imaginace. Na počátku třicátých let Šíma rozvíjel tyto „utržené“ krajiny volně plující prostorem a přiklonil se k technice kresby jako k médiu, jež dokáže postihnout zamýšlenou spontánnost i lehkou improvizaci a zároveň dovoluje naplno postihnout jeho typickou malířskou citlivost. Předložený obraz odráží všechny zmíněné aspekty včetně zkoumání hmoty, jež v jeho díle, podobně jako v dobovém bádání, ztratila svoji konzistenci a stala se pouhou všudypřítomnou energií. Divák se tak střetává se surreálním vyobrazením, které vyniká zejména svým prostorovým členěním, vybudovaným ve spodní části třemi protínajícími se plochými krami, nad nimiž harmonicky levitují dva trojúhelníkové útvary, svědčícím o Šímově mimořádné snaze po vyjádření celku světa v jeho kosmické jednotě i jeho přístupu k realitě, zbavené vší popisnosti a zredukované na několik základních znaků. Práce pochází z kvalitní moravské prvorepublikové sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] V evropském kontextu byl Šíma výjimečný autor, jeden z mála českých malířů, který dokázal plně rozvinout svoji vizi světa. Kresba má vysoké tvarové i obsahové hodnoty, patří k autorovým nejzdařilejším. […]“).

Loading...